Hotel Wakda

https://goo.gl/maps/Yt2FjjwECBVtNohM9

Bechar