Chenoua Hôtel

https://goo.gl/maps/RyvayyudEAsQ5pqh6

Tipaza